Marketing – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Svojim elektronickým potvrdením na tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov, ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Všetkoooo s.r.o. som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia, a to nasledovných:

 1. identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu spolocenskaterapia.sk: Lifelution s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52114881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 148409/B, e-mailová adresa: info@spolocenskaterapia.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“),
 2. kontaktné údaje osoby zodpovednej v Prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: email: info@spolocenskaterapia.sk
 3. účelom spracúvania osobných údajov je nižšie udelený súhlas, ktorý sa udeľuje za účelom zasielanie marketingových ponúk produktov a služieb dole uvedenou spoločnosťou,
 4. doba uchovávania osobných údajov je v prípade udelenia nižšie uvedeného súhlasu tri (3) roky odo dňa udelenia súhlasu,
 5. ako dotknutá osoba mám právo:
 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
 • na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
 • na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
 • namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
 • na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 1. ako dotknutá osoba mám právo svoj nižšie udelený súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený; v takom prípade je Prevádzkovateľ povinný moje osobné údaje bezodkladne vymazať v zmysle článku 17 Nariadenia,
 2. ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.

Svojim elektronickým potvrdením vyjadrujem súhlas s tým, aby moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty použila spoločnosť Lifelution s.r.o. za účelom zasielania marketingových ponúk, a to telefonicky, faxom, prostredníctvom SMS, elektronickej pošty, poštou alebo iným primeraným spôsobom.

Získaj
10% zľavu!

Prihlás sa k odberu našich noviniek a získaj 10% zľavu na všetky nezľavnené produkty, okrem šálok!