Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim – obchodnou spoločnosťou Lifelution s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 114 881, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 153201/B , telefonický kontakt: 0917 241 987, e-mailová adresa: info@spolocenskaterapia.sk (ďalej len ako „predávajúci“), ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.spolocenskaterapia.sk (ďalej len ako „internetový obchod“) a kupujúcim.

1.2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

1.4. Na účely ustanovenia § 4 ods. 1. písm. e) zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len ako „zákon o elektronickom obchode“) podlieha činnosť predávajúceho nasledovnému orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI so sídlom v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

 1. Spôsob objednania tovaru a uzavretia kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke internetového obchodu. Výber tovarov z aktuálnej ponuky potvrdí tlačidlom „Pridať do košíka“ čím sú produkty automaticky vložené do „Košíka“.

2.2. Po ukončení výberu produktov klikne na tlačidlo „Košík“, kde vyplní potrebné údaje – spôsob dopravy, osobné údaje a objednávku potvrdí tlačidlom „Skontrolovať a objednať“. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Kupujúci potvrdí objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.3. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu.

2.4. Akceptáciou predávajúceho je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti a navrhne mu najbližší termín dodania.

2.5. Akceptácia objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 1. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

 1. a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné všeobecne záväzné právne predpisy SR, ktoré sa na tovar vzťahujú,
 3. c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 1. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. a) prevziať tovar dodaný predávajúcim na základe objednávky kupujúceho,
 2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 3. c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 4. d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v akceptácii objednávky.

 1. Dodacie podmienky

5.1. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu v lehote do 48 hodín od dodania tovaru dodávateľom (ak je tovar na sklade), alebo výrobcom tovaru predávajúcemu. V špecifických prípadoch sa môže táto lehota predlžiť o lehotu určenú dodávateľom, alebo výrobcom.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

5.3. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, t.j. aj pred prevzatím tovaru od predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe kúpnej ceny tovaru. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby (vrátenia kúpnej ceny tovaru), pričom v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 1. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

6.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.

6.3. Kupujúci si môže vybrať z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny: online platba kartou, platba prevodom na bankový účet, platba na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou. Za dobierku je príplatok podľa cenníka dopravy.

6.4. V prípade zvolenej platby prevodom na bankový účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 (piatich) dní od akceptácie objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 1. Nadobudnutie vlastníctva

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 1. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu tovaru bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahujú ustanovenia tohto článku, ako aj ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

8.3. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.4. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru prostredníctvom e-mailu doručenému predávajúcemu alebo vyplnením reklamačného formulára, ktorý je k dispozícii na stiahnutie – reklamacny_formular.
Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu doručenému kupujúcim predávajúcemu, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

8.7. Nárok na uplatnenie nárokov z vád tovaru u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 1. a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. c) uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 5. e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

8.8. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená dlhšia záručná doba a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom kupujúcim alebo inou oprávnenou osobou.

8.9. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.10. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba od prevzatia nového tovaru.

8.11 V prípade reklamácie tovaru, bude kupujúcemu vrátaná plná suma za tovar. Tovar nám prosím nezasielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Odporúčame tovar zasielať doporučene a uschovať si podacie číslo. Za nedodanie zásielky alebo oznámenia o zásielke zodpovedá prepravca, preto si prosím kontrolujte stav tvojej zásielky u prepravnej spoločnosti. Vrátená suma bude pripísaná na vašu kartu do 28 dní. Náklady na poštovné hradí odosielateľ a nebudú preplácané spoločnosťou Lifelution s.r.o.

 1. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci je na základe kúpnej zmluvy v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) oprávnený na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy bez súhlasu kupujúceho získavať a spracúvať údaje kupujúcich, ktorými sú meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty.

9.2. Predávajúci má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene predávajúceho. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s predávajúcim v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Údaje o sprostredkovateľoch sú zverejnené na internetovom obchode. Poverenie nového sprostredkovateľa predávajúci oznamuje kupujúcim rovnako zverejnením identifikačných údajov sprostredkovateľa na internetovom obchode.

9.3. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o kupujúcich v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a okrem prípadov ustanovených týmito predpismi, VOP, kúpnou zmluvou alebo inak dohodnutých s predávajúcim ich nebude oznamovať tretím osobám.

9.4. Doba uchovávania osobných údajov na účel uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy je desať (10) rokov odo dňa dodania tovaru a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty tri (3) roky odo dňa  vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely.

9.5. Kupujúci má právo (i) požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

10.2. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, je okrem prípadu uvedeného v bode 5.5. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Kupujúci, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto VOP musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť kupujúcemu už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

10.7. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je k dispozícii na stiahnutie – formular-na-odstupenie-od-zmluvy-2-1

10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, alebo jej časť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 1. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

11.3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. predávajúci v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

11.4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.03.2021 a v plnom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce VOP.

Poučenie pred odoslaním objednávky

Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že ešte pred vyplnením a odoslaním objednávky sa oboznámil o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“), a to o nasledovných skutočnostiach:

1.     identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu www.spolocenskaterapia.sk: Lifelution  s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 83101 Bratislava – mestská časť Nové Mesto IČO: 52114881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 148409/B, e-mailová adresa: info@spolocenskaterapia.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“),

2.     kontaktné údaje osoby zodpovednej u Prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov: email: info@spolocenskaterapia.skúčelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvného (záväzkového) vzťahu založeného objednávkou, teda plnenie kúpnej zmluvy v zmysle VOP (ďalej len ako „Zmluva“),

3.     doba uchovávania osobných údajov v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty získaných na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy je desať (10) rokov odo dňa dodania tovaru, a to z dôvodu archivácie v zmysle príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov,

4.     kupujúci má právo: (i) požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia, (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,

5.     v prípade, ak kupujúci udelil Prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov na nejaké špecifické účely, ako napr. marketingové účely, registráciu a pod., má kupujúci právo kedykoľvek takýto súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov odvolať, a to rovnakou formou, akou svoj súhlas udelil,

6.     kupujúci má právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,

7.     získanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy, ako aj na jej plnenie a kupujúci je povinný tieto osobné údaje Prevádzkovateľovi pred uzavretím Zmluvy poskytnúť, pretože v prípade neposkytnutia osobných údajov kupujúceho, nie je možné Zmluvu uzatvoriť, a ani ju plniť.

 

Získaj
10% zľavu!

Prihlás sa k odberu našich noviniek a získaj 10% zľavu na všetky nezľavnené produkty, okrem šálok!